Gå til indhold

Servicevilkår

Generelle salgsbetingelser for Marley Deutschland GmbH's online shop


§ 1 Generelle vilkår og betingelser

Disse generelle salgsbetingelser (i det følgende benævnt "AGB") gælder udelukkende for alle kontrakter, der indgås mellem os og dig som kunde via vores onlineshop påmarley-shop.de. AGB'erne gælder uanset om du er forbruger, iværksætter eller købmand. I forbindelse med disse AGB er en forbruger enhver fysisk person, der indgår en aftale med et formål, som hverken er erhvervsmæssigt eller selvstændigt erhvervsdrivende (§ 13 i den tyske borgerlige lovbog - BGB). I forbindelse med disse betingelser er en "erhvervsdrivende" en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af aftalen handler i forbindelse med udøvelsen af sin erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed (§ 14 stk. 1 BGB).
Vores betingelser gælder udelukkende. Vi anerkender ikke modstridende eller afvigende betingelser og vilkår fra partneren, medmindre deres gyldighed er formelt aftalt. Dette gælder også, hvis leveringen sker uden forbehold trods kendskab til partnerens modstridende eller afvigende betingelser og vilkår.


§ 2 Kontraktpartner og indgåelse af kontrakten

Købsaftalen indgås med Marley Deutschland GmbH.
Præsentationen og annonceringen af artikler i vores online-shop udgør ikke et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale. Det er muligt at downloade vores generelle forretningsbetingelser.
Ved at sende en ordre via onlineshoppen ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en juridisk bindende ordre. Inden du afsender ordren, kan du til enhver tid ændre og se oplysningerne. Ansøgningen kan dog kun indsendes og overføres, hvis du har accepteret vores generelle vilkår og betingelser ved at sætte et flueben i afkrydsningsfeltet inden afsendelse af ordren og dermed har medtaget dem i din ansøgning.
Vi bekræfter straks modtagelsen af din bestilling afgivet via vores onlineshop med en e-mail, hvori din bestilling igen er opført. Med vores bekræftelse af din bestilling pr. e-mail træder kontrakten i kraft.

Kontrakten indgås på tysk.
Alle former for erklæringer vedrørende indgåelse, ændring, udførelse og opsigelse af kontrakten er kun effektive, hvis de er aftalt skriftligt eller i tekstform.
Den tyske borgerlige lovbog (BGB) § 126 Skriftlig form

  1. Hvis skriftlighed er foreskrevet ved lov, skal dokumentet underskrives af underskriveren personligt med hans eller hendes navn eller med et notarielt bekræftet håndtegn.
  2. Hvis der er tale om en kontrakt, skal parternes underskrift være på samme dokument. Hvis der er registreret flere identiske skøder på kontrakten, er det tilstrækkeligt, at hver part underskriver det skøde, der er bestemt for den anden part.
  3. Den skriftlige form kan erstattes af elektronisk form, medmindre andet er fastsat i loven.
  4. Den skriftlige form erstattes af en notariel bekræftelse.


Borgerlig lovbog (BGB) § 126b Tekstform

Hvis tekstform er foreskrevet ved lov, skal en læselig erklæring med angivelse af den person, der afgiver erklæringen, afgives på et varigt medium. Et varigt medium er ethvert medium, som

  • gør det muligt for modtageren at opbevare eller opbevare en erklæring på det medium, der er adresseret personligt til ham eller hende, på en sådan måde, at den er tilgængelig for ham eller hende i en periode, der er tilstrækkelig lang til formålet, og
  • er i stand til at gengive erklæringen i uændret form.§ 3 Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag

  • den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget varerne i besiddelse af dem,
  • eller den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse,
  • eller på hvilken du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget den sidste del af forsendelsen eller den sidste genstand i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os

Marley Deutschland GmbH
Online Shop
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Fax: 05031/53-371
E-mail: info@marley.de

ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. brev, fax eller e-mail sendt med posten) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til dette formål kan du bruge standardfortrydelsesformularen, som dog ikke er obligatorisk.

Du kan udfylde standardfortrydelsesformularen elektronisk fra vores onlineshop [marley.de/legal/widerrufsrecht/] eller også downloade den og udfylde den manuelt eller sende en anden klar erklæring. Hvis du benytter dig af denne mulighed, sender vi dig straks (f.eks. pr. e-mail) en bekræftelse på modtagelsen af en sådan fortrydelsesret.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse
Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi anvende samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken dato der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 28
D-31515 Wunstorf

uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du fortryder denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varen.

Du er kun ansvarlig for varens værdiforringelse, hvis denne værdiforringelse skyldes en håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at kontrollere varens tilstand, egenskaber og funktion.


§ 4 Priser, forsendelsesomkostninger, leverancer

Alle prisangivelser i vores onlineshop er bruttopriser inklusive den lovpligtige moms og eksklusive eventuelle forsendelsesomkostninger.
Forsendelsesomkostningerne er angivet i vores prisangivelser i vores onlineshop. Prisen inklusive moms og gældende forsendelsesomkostninger vises også i ordremasken, inden du afgiver din bestilling.
Vi leverer via postordre. Det er ikke muligt at afhente varerne selv.


§ 5 Betalingsbetingelser, modregning og tilbageholdelsesret

Betalinger kan kun foretages med kreditkort (VISA, Mastercard), PayPal eller Sofortüberweisung. For erhvervskunder kan der gælde andre betalingsbetingelser, som dog skal aftales særskilt på forhånd. Fakturering i webshoppen via kreditkort foretages af:

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à.r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 144133
E-Mail: info@hso-services.com
Administrerende direktør:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß

Du kan til enhver tid ændre den betalingsmetode, der er gemt på din brugerkonto.
Fakturaer skal forfalde straks. Hvis du er i restance med betalingen, kan vi opkræve morarenter i henhold til de lovbestemte bestemmelser. Betalingsforsinkelse anses for at være indtrådt, hvis du undlader at betale efter at have modtaget en påmindelse fra os efter forfaldsdatoen. For forbrugere er morarenten i øjeblikket 5 % over basisrenten. For erhvervskunder er rentesatsen 9 % over basisrenten. For erhvervskunder foreligger der også misligholdelse, hvis kunden ikke betaler inden 30 dage efter forfaldsdatoen og modtagelsen af en faktura. Yderligere lovbestemte rettigheder forbliver uberørte.
Du har kun ret til modregning eller tilbageholdelse, hvis dit krav er retligt fastslået eller er ubestridt. Desuden har du kun ret til tilbageholdelse, hvis og i det omfang dit modkrav er baseret på samme kontraktforhold.
Indtil den fulde betaling af det respektive fakturabeløb for en levering (endelig og ubetinget kreditering af den samlede købspris inklusive eventuelle ekstraomkostninger) bevarer vi i alle tilfælde ejendomsretten til de leverede varer. Hvis du er iværksætter i forbindelse med udøvelsen af din kommercielle eller selvstændige erhvervsvirksomhed, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, forbeholder vi os ejendomsretten til de købte varer, indtil alle udestående fordringer fra forretningsforbindelsen med køberen er afviklet. De tilsvarende sikkerhedsrettigheder kan overdrages til tredjemand.


§ 6 Leveringsbetingelser

Vi er berettiget til at foretage delleverancer i det omfang, det er rimeligt for dig.
De af os angivne leveringstider regnes fra tidspunktet for vores ordrebekræftelse, forudsat at købesummen er betalt forud.
Hvis det produkt, som du har angivet i ordren, midlertidigt ikke er tilgængeligt, informerer vi dig om dette straks efter, at vi har fået kendskab til det. I tilfælde af en forsinkelse af leveringen på mere end to uger har du ret til at hæve kontrakten. Hvis du er forbruger, berøres din lovbestemte fortrydelsesret i henhold til § 3 ikke af dette. I så fald refunderer vi straks eventuelle betalinger, som du allerede har foretaget.
Følgende leveringsbegrænsninger gælder: Vi leverer kun til kunder, der har deres sædvanlige bopæl (faktureringsadresse) i et af følgende lande og kan oplyse en leveringsadresse i samme land: Tyskland, Østrig og Schweiz.


§ 7 Transportskader og anmeldelse af fejl og mangler

Hvis varen leveres med tydelige transportskader, skal du straks reklamere over sådanne mangler over for den person, der leverer varen, og få manglerne (nøjagtig beskrivelse) anerkendt. Kontakt os så hurtigt som muligt.
Manglende reklamation eller kontakt har ingen konsekvenser for dine lovbestemte garantirettigheder. De hjælper os dog til at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.


§ 8 Meddelelse af mangler/garanti/ansvar/forældelse

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er dine garantikrav underlagt de lovbestemte bestemmelser i købeloven (§§ 433 ff. BGB). De følgende punkter 2-8 gælder udelukkende for aftaler med erhvervskunder.
Medmindre der foreligger en kvalitetssikringsaftale, skal partneren straks undersøge varen for eventuelle afvigelser i kvalitet og mængde. I tilfælde af åbenlyse mangler, som kan erkendes ved en simpel visuel inspektion, skal reklamationen anmeldes ved modtagelsen og dokumenteres på forsendelsesdokumenterne med en nøjagtig beskrivelse af manglen. For alle andre mangler skal reklamationen ske senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af varerne. Inden for denne frist skal der om nødvendigt foretages funktionskontrol eller indhentes ekspertudtalelser.
Efter udløbet af fristerne for reklamation af mangler kan der ikke længere gøres krav gældende i forbindelse med materielle mangler. Dette gælder især for beskadiget salgsemballage. Hvis varer efter udløbet af reklamationsfristerne returneres til LEAF i beskadiget eller manglende salgsemballage, skal denne udelukkende bortskaffes for partnerens regning. Partneren er ikke berettiget til at kræve kreditnotaer for dette eller til at modregne dem i ikke-anerkendte tilbagebetalingskrav.
Hvis kun transportemballagen er beskadiget, men ikke salgsemballagen eller varen, er partneren ikke berettiget til at nægte at modtage varen. Hvis han alligevel returnerer varen, sker dette på hans risiko. Eventuelle yderligere omkostninger skal bæres af partneren.
Marley bærer de nødvendige udgifter i forbindelse med den efterfølgende opfyldelse, for så vidt disse ikke forøges af, at salgsgenstanden er blevet bragt til et andet sted end opfyldelsesstedet. Hvis der i forbindelse med efterleveringen leveres en ny mangelfri genstand, er partneren forpligtet til at udlevere den mangelfulde genstand på Marleys anmodning.
De tilhørende garantibetingelser gælder udelukkende for udstedte garantier. 7. Marley er ansvarlig for forsætlige kontraktbrud. I tilfælde af grov uagtsomhed eller grov misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er erstatningsansvaret begrænset til den forudsigelige, typisk opståede skade. Ellers er ansvaret udelukket, med undtagelse af ansvar for skyldige skader på liv, legeme eller helbred og ansvar efter produktansvarsloven.
Forældelsesfristen for krav på grund af mangler er 12 måneder fra risikoens overgang.


§ 9 Ophavsrettigheder / billedrettigheder

Vi har ophavsret til alle billeder, film og tekster, der offentliggøres i vores online-shop. Brug af billederne, filmene og teksterne er ikke tilladt uden vores udtrykkelige samtykke.

§ 10 Online - Tvistbilæggelse

Marley er villig til at deltage i en voldgiftsprocedure (i overensstemmelse med online tvistbilæggelse i henhold til art. 14 stk. ODR-forordningen). Til dette formål stiller EU en platform for online tvistbilæggelse (OS) til rådighed, som du kan finde på http://ec.europa.eu/consumers/odr . Adressen på tvistbilæggelsesmyndigheden er:

National Contact Point - Germany, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl.


§ 11 Ansvarsfraskrivelse for eksterne links

Marley Deutschland GmbH stiller på sine sider links til andre sider på internettet til rådighed. For alle disse links gælder følgende: Marley Deutschland GmbH erklærer udtrykkeligt, at det ikke har nogen som helst indflydelse på udformningen og indholdet af de linkede sider. Derfor tager vi hermed udtrykkeligt afstand fra alle indhold på alle linkede sider fra tredjeparter på www.marley.de og gør os ikke indholdet til vores eget. Denne erklæring gælder for alle viste links og for alle indhold på de sider, som links fører til.

§ 12 Gældende ret og værneting

For alle kontraktforhold mellem Marley og dig gælder udelukkende tysk ret. Anvendelse af CISG eller et andet lands lovgivning er udtrykkeligt udelukket.
Hannover er aftalt som værneting. Denne aftale om værneting gælder kun for kontrakter med iværksættere.
Marley Deutschland GmbH, D-31515 Wunstorf
Telefon (0 50 31) 53-0, Fax (0 50 31) 53-371
Internet: http://www.marley.de